Our website is under construction.

Hội Sinh Viên Việt Nam tại Ulsan được thành lập nhằm mục đích tạo sự kết nối giữa cộng đồng sinh viên và người Việt Nam tại Ulsan.

We are an organisation dedicated to connecting Vietnamese student in Ulsan, Korea. Make us part of your Ulsan Experience.