HỘI SINH VIÊN ULSAN

LỊCH THƯỜNG NIÊN

 

HỆ ĐẠI HỌC & SAU ĐẠI HỌC

2 KỲ/NĂM

KỲ ĐÔNG

KỲ XUÂN

KỲ HÈ

KỲ THU

Gặp mặt sinh viên mới

 

~28/02

 

~28/08

Thời gian học

 

01/03 – 18/06

 

01/09 – 18/12

 

 

 

 

 

Tháng 1

 

 

 

 

 

Nghỉ đông

 

 

 

 

Nộp luận văn

Library

Sinh viên tốt nghiệp

 

 

Nộp hồ sơ nhập học

International Bldg.

Sinh viên mới

 

Tháng 2

 

 

 

 

 

Nghỉ đông

 

 

 

 

Trao bằng tốt nghiệp

MUNSU BLDG./문수관

Sinh viên tốt nghiệp

 

 

Chuyển phòng ký túc xá

Dorm

 

 

 

Xác nhận học phí

UWINS/Kyongnam Bank

 

 

 

Đăng ký môn học

UWINS

 

 

 

Chào đón sinh viên

HSV

Sinh viên mới

 

 

Orientation Day

International Bldg.

Sinh viên mới

 

 

Gia hạn Visa

Immigration Office

 

 

 

Gia hạn bảo hiểm

UWINS/ International Bldg.

 

 

Tháng 3

 

 

 

 

 

Kỳ xuân

 

 

 

 

Gia hạn Visa

 

 

 

 

Đăng ký môn học (lần 2)

UWINS

 

 

 

Đăng ký học tiếng hàn

International Bldg.

 

 

 

Thi tốt nghiệp (TN)

 

Sinh viên tốt nghiệp

 

 

Đăng ký luận văn

UWINS

 

 

Tháng 4

 

 

 

 

 

Đăng ký hội đồng TN

 

Sinh viên tốt nghiệp

 

 

Thi giữa kỳ

 

 

 

Tháng 5

 

 

 

 

 

Đóng tiền bảo vệ TN

 

Sinh viên tốt nghiệp

 

 

Bảo vệ luận văn TN

 

Sinh viên tốt nghiệp

 

 

Hoàn thuế

 

 

 

Tháng 6

 

 

 

 

 

Thi cuối kỳ

 

 

 

 

Kết quả bảo vệ TN

 

Sinh viên tốt nghiệp

 

 

Chuyển ký túc xá

 

 

 

Tháng 7

 

 

 

 

 

Nghỉ hè

 

 

 

 

Nộp luận văn

Library

Sinh viên tốt nghiệp

 

 

Nộp hồ sơ nhập học

International Bldg.

Sinh viên mới

 

 

Nhận tiền hoàn thuế

 

 

 

Tháng 8

 

 

 

 

 

Nghỉ hè

 

 

 

 

Trao bằng tốt nghiệp

MUNSU BLDG./문수관

Sinh viên tốt nghiệp

 

 

Chuyển phòng ký túc xá

Dorm

 

 

 

Xác nhận học phí

UWINS/Kyongnam Bank

 

 

 

Đăng ký môn học

UWINS

 

 

 

Chào đón sinh viên

HSV

Sinh viên mới

 

 

Orientation Day

International Bldg.

Sinh viên mới

 

 

Gia hạn Visa

Immigration Office

 

 

 

Gia hạn bảo hiểm

UWINS/ International Bldg.

 

 

Tháng 9

 

 

 

 

 

Kỳ xuân

 

 

 

 

Gia hạn Visa

 

 

 

 

Đăng ký môn học (lần 2)

UWINS

 

 

 

Đăng ký học tiếng hàn

International Bldg.

 

 

 

Thi tốt nghiệp (TN)

 

Sinh viên tốt nghiệp

 

 

Đăng ký luận văn

UWINS

 

 

Tháng 10

 

 

 

 

 

Đăng ký hội đồng TN

 

Sinh viên tốt nghiệp

 

 

Thi giữa kỳ

 

 

 

Tháng 11

 

 

 

 

 

Đóng tiền bảo vệ TN

 

Sinh viên tốt nghiệp

 

 

Bảo vệ luận văn TN

 

Sinh viên tốt nghiệp

 

 

Hoàn thuế

 

 

 

Tháng 12

 

 

 

 

 

Thi cuối kỳ

 

 

 

 

Kết quả bảo vệ TN

 

Sinh viên tốt nghiệp

 

 

Chuyển ký túc xá

 

 

 

 

 

 

 

HỆ SINH VIÊN TIẾNG HÀN QUỐC

4 KỲ/NĂM

KỲ ĐÔNG

KỲ XUÂN

KỲ HÈ

KỲ THU

HẠN NỘP HỒ SƠ

31/8

14/12

28/02

15/06

Gặp mặt sinh viên

15/11

28/02

16/05

31/08

Thời gian học

19/11 – 25/02

04/03 – 10/05

20/05 – 26/07

03/09  – 09/11

 

 

 

Lưu ý: các vấn đề Visa/Bảo hiểm/Học phí... được xử lý bởi văn phòng sinh viên quốc tế, tầng 2, tòa International Bldg.